Методика за преминаване на първоначална проверка на Нивомерни измервателни системи (НИС)

в Услуги, Новини на Dec 15, 2014 .

Както Ви съобщихме в статията ни "НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ - 31 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА ПРОВЕРКА НА НИВОМЕРНИТЕ ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ (НИС)", крайният срок за проверка на НИС наближва и ние, от "Парт Груп" ООД искаме да Ви представим начина за преминаване на първоначална проверка на нивомерни измервателни системи (НИС):

1. Общи положения

Тази  методика се отнася за първоначална проверка на нивомерни измервателни системи, които са предназначени за измерване на наличния обем течност в резервоарите при доставка и продажба, и предаващи данни към Националната Агенция за Приходите (НАП). НИС са предназначени за измерване на горива, които се съхраняват в резервоари при атмосферно налягане, или резервоари под налягане.

При проверката на горива при атмосферно налягане използваният метод е сравнителен за определяне на нивото и изчислителен за определяне на обема.

При резервоари предназначени за съхранение на горива под налягане използваният метод е сравнителен (обемен) при определяне на обема и изчислителен за определяне на нивото.

 2. Използвани еталони и спомагателно оборудване

Еталоните за проверка трябва да бъдат калибрирани от акредитирана лаборатория или национален метрологичен институт. Когато като сравнителен еталон се използва нивомерна сонда, същата трябва да е от тип различен от тази, която е обект на проверката.

 • Еталони за измерване на ниво - нивомерни сонди със скално деление не по-голямо от 0,5 мм;
 • Еталони за измерване на обем - разходомери с разширена неопределеност (тоест отклонението на измерената стойност от математически очакваната стойност) не по-голяма от 0,12 % и 0,25% при измерване ан LPG;
 • Еталони за температура - електронен термометър за измерване на температура на гориво със стойности от минус 25 °C до +55 °C и скално деление 0,1 °C.

3. Условия за извършване на проверката

 • Температура на заобикалящата среда по време на проверката трябва да бъде в рамките от минус 25 °C до +55 °C;
 • При проверка с еталонни разходомери, трябва да бъдат осигурени прави участъци по тръбопровода преди и след разходомера;
 • Измерването на температурата на течността не трябва да е повече от 1 °C за времето на проверката;
 • При проверка с еталонни разходомери, течността използвана при проверката, не трябва да съдържа газове или въздух, като се констатира визуално.

4. Подготовка и мерки за безопасност за извършване на проверката

Нивомерните измервателни системи, които ще се проверяват, трябва да са приведени в работно състояние. Електронният автоматичен нивомер да е монтиран на резервоара, комуникацията да е осигурена и калибровъчната таблица на резервоара да бъде въведена.

При извършване на проверката трябва да се спазват изискванията за безопасност и противопожарна защита, регламентирани в съответните правилници, инструкции и изисквания за работа във взривоопасна среда.

5. Извършване на проверката

При проверката се изпълняват операциите "Външен оглед" и "Проверка за точност":

5-А Външен оглед;

При въбшен оглед се проверява общото състояние на нивомерната система: механични повреди, замърсеност и се установява съответствието на системата със следните изисквания:

 • За Електронния автоматичен нивомер да са налични специални табелки или означения, които да са ясни, четливи и неизтриваеми с данни и знак за одобрен тип при първоначална проверка, сериен номер и година на производство, наименование на производителя или търговска марка, идентификация на резервоара (ако не е посочено изрично в удостоверението за одобряване на типа, всички други надписи или обозначения са забранени);
 • За Резервоар данни за производител, вместимост, дата на изграждане на резервоара, максимална височина на запълване, референтна височина и референтна точка;
 • Резервоарите трябва да имат свидетелство за калибриране с калибровъчна таблица за определяне  и измерване на обема на течността в резервоара, издадена от акредитирана лаборатория;
 • Резервоарите трябва да бъдат оборудвани с отвор за измерване;
 • Ако резервоарът е разделен на няколко отделения за измерване, то всяко отделение се разглежда като отделен резервоар;
 • Спомагателни устройства се проверява дали показанията на основното показващо устройство и на тези устройства съвпадат;
 • Средствата за измерване, включително и вградените спомагателни устройства да са от одобрен тип;
 • Наличие на места за разполагане на знаците за проверка и на пломбите.

5-Б Проверка за точност

Проверяват се резервоар, електронните нивомери при атмосферно налягане и електронните нивомери при измерване на втечнени газове под налягане:

 • Проверка на резервоара - проверяват се калибровка и калибровъчните таблици. Максималната допустима неопределеност от калибриране на резервоара за стойности между долната граница и номиналната вместимост, посочени в таблицата за калибриране, трябва да е:

            - до 0,2 % от показания обем за верикални цилиндрични резервоари;

            - до 0,3 % от показания обем за хоризонтални или цилиндрични наклонени резервоари;

            - до 0,5 % от показания обем за други резервоари и резервоари за втечнени газове под налягане.

 • Проверка на НИС при атмесферно налягане

            - Проверка по ниво на електронните нивомери - При проверката се използват същите референтни точки, при които нивомерите са монтирани (долна и горна референтна точка). При всички положения крайният резултат за ниво трябва да се изрази като ниво спрямо долна референтна точка. Точността на електронните нивомери се определя в монтирано положение. Нивото се приема за постоянно, ако в рамките на 2 минути няма промяна в показанията с повече от 1 мм. и измерването може да започе;

            - Проверка на температурните датчици - Грешката на температурните датчици се определя чрез сравнение на показанието на средната температура на течността, измерена от температурните датчици на нивомерната система и температурата на течността в средна точка по ниво, измерена от еталона;

            - Проверка по обем на нивомерните измервателни системи - Проверката се извършва по обем при работни услови. НИС изчислява обема на течността при работни и базови условия (температура 15 °C).

Грешката на НИС се определя като разлика между обема, измерен от НИС при работни условия и обема, изчислен от калибровъчната таблица за съответното ниво, измерено от еталона за ниво.

 • Проверка на НИС при измерване на втечнени газове под налягане

            - Проверка по ниво на електронните нивомери - Проверката на електронните нивомери, монтирани на резервоари за съхранение на течности под налягане се извършва чрез проточване на обем от течността и изчисляване на съответното му ниво. Точността на електронните нивомери се определя в монтирано положение. Нивото се приема за постоянно, ако в рамките на 2 минути няма промяна в показанията с повече от 1 мм. и измерването може да започе;

            - Проверка по обем - Проверката на НИС по обем се извършва успоредно с проверката по ниво на електронния нивомер. Прави се отчет на показаниета за обем на системата, съответстващ на определено ниво. След проточването на обем от течността, достатъчен, за да се получа разлика в нивата не по-малка от 8 мм, се прави втори отчет на показанието за обем на системата и съответстващ на новото ниво.

Грешката по обем на НИС, монтирани на резервоари за съхранение на течности под налягане се определя чрез сръвняване на обема, получен от разликата на горепосочените измерени две състояния от НИС и обема на еталонния разходомер, след проточване.

6. Резултати

 • Данните от проверката се нанасят в протокол по образец;
 • При установено съответствие с одобрения тип върху НИС се поставя знаци за проверка на места, посочени в схемите към приложенията на удостоверението за одобрен тип;
 • При установено несъответствие с одобрения тип върху НИС се поставя знак за забрана за употреба;
 • При получаване на отрицателни резултати от проверката по някоя от операциите, проверката на средството за измерване се прекратява.
Ако Ви е харесала статията, ще Ви бъдем благодарни ако я споделите или да използвате бутоните отдолу. Посетете Нашата FACEBOOK страница за повече новини и информация.