Узаконяване на Ведомствена бензиностанция. Как и къде?

в на Nov 04, 2020 .

Напоследък се свързаха с нас много хора, които заради влезлият в сила „Закон за административно регулиране на икономическите дейности свързани с нефт и продукти от нефтен произход“ се опитват да регистрират в Министерство на икономиката своите обекти. От там обаче им връщат мейли с искане за изпращане на документи, които позволяват съществуването на обекта им. След това те се обръщат към местните Главни архитекти за търсене на варианти и те ги посрещат най-често с “Това е строеж-бензиностанция, значи е I-ва категория. Трябва пълна проектна документация, съгласувания, приемателни комисии и т.н.“, но това невинаги е точно така-има един вариант, който ще ви опиша след малко.

Масово използваните за Ведомствена бензиностанция решения е надземен резервоар, с монтирана на рама колонка и компютър с фискален принтер и нивомер в отделно помещение. Напомняме, че от няколко години в нормативната база в България го няма понятието „Ведомствена бензиностанция“, то е заменено с „Вътрешен обект“. В тази статия сме описали начините за узаконяване на такива обекти, не се отказвайте и не тръгвайте веднага в посока „Не мога да се справя и да я узаконя тази бензиностанция“.

Препоръчвам по време на  посещението при Главният архитект на Общината, на чиято територия е обекта ви, да се позовете на следният текст

Закон за административно регулиране на икономическите дейности свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Чл. 8, ал. 2, т.2 , буква б) и аа)

б) вътрешен обект, следва да е трайно прикрепен към недвижим имот или да е преместваем и:

аа) да отговаря на изискванията за въвеждане в експлоатация или за търпим строеж, или за преместваем обект по смисъла на Закона за устройство на територията

 

А в цитираният закон има следното определение:

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 5. По смисъла на този закон:

80. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм., бр. 25 от 2019 г., бр. 17 от 2020 г.) "Преместваем обект" е обект, който няма характеристиките на строеж и може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация и/или възможността да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя. Преместваемият обект може да се закрепва временно върху терена, като при необходимост се допуска отнемане на повърхностния слой, чрез сглобяем или монолитен конструктивен елемент, който е неразделна част от преместваемия обект и е предназначен да гарантира конструктивната и пространствена устойчивост на обекта и не може да служи за основа за изграждане на строеж.

Видяхме вече много пъти, че много голяма част от държавните служители, чиято дейност се позовава и определя изцяло от Закон за устройство на територията, не са запознати добре с него. Оптималният вариант, за да ви съдействат е да отидете при тях с проблем и с готово решение, което да обосновете с нормативната база, която съм посочил по-горе. Така намаляват шансовете да откажат съдействие за узаконяване на обекта ви.

Ако все пак имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Ако Ви е харесала статията, ще Ви бъдем благодарни ако я споделите или да използвате бутоните отдолу. Посетете Нашата FACEBOOK страница за повече новини и информация.