ВАЖНО! За всички собственици на ведомствени бензиностанции и компании с автопарк!

в Новини на Jul 26, 2019 .

ВАЖНО!

Здравейте! Във връзка с влизащият в сила от утре (27.07.2019г.) ЗАКОН за адми-нистративното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, искаме да Ви предупредим следното:

Ако извършвате зареждане на автомобили или техника (кранове, багери и др.) от мобилна цистерна-камион или други съдове- спрете да го правите временно!

Няма значение откъде пълните гориво-дали от собствена ведомствена бензиностанция или от друг търговски обект. Според този Закон нямате право да превозвате гориво в съдове, които не са присъщи резервоари на превозното средства (разрешено е само за земеделци-1000 литра).

 

ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА ВЪТРЕШЕН (ведомствен)ОБЕКТ –чл.25, ал. 1

Чл. 25. (1) Забранява се зареждането с нефт и продукти от нефтен произход на пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация от мобилни бензиностанции, други пътни превозни средства, преместваеми обекти или подвижни съоръжения, с изключение на зареждането от вътрешен обект за собствени нужди, зареждане от обект, от който се извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7, за собствени нужди при спазване на условията по чл. 8, ал. 7, както и зареждането за собствено потребление до 80 л.

Чл. 32. (1) Който наруши забраната на чл. 25, ал. 1, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 20 000 до 200 000 лв.

(2) Нефтът и/или продуктите от нефтен произход, превозните средства и съоръженията, предмет или използвани за извършване на нарушението по ал. 1, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.

 

ЗА ЗЕМЕДЕЛЦИ-чл. 8, ал.7, т.5

5. при зареждане на земеделска техника извън стопанството се допуска превоз на нефт и продукти от нефтен произход, заредени от обект от чл. 2, ал. 1, т. 7 до 1000 л, със собствен, нает или ползван на друго правно основание транспорт, като съдовете за превоз трябва да отговарят на условията за пожарна безопасност; количествата нефт и продукти от нефтен произход се отразяват в специалния регистър по т. 3, в който се вписват датата на зареждане, количеството и регистрацията на превозното средство, с което се извършва транспортът, и населеното място и/или места в землището, на които се транспортира; транспортираното количество нефт и продукти от нефтен произход се съпровожда с разпечатка от регистъра;

Чл. 32. (1) Който наруши забраната на чл. 25, ал. 1, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 20 000 до 200 000 лв.

(2) Нефтът и/или продуктите от нефтен произход, превозните средства и съоръженията, предмет или използвани за извършване на нарушението по ал. 1, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.

 

Изискванията и наказанията са прекалени и предполагаме, че ще има промяна, но от понеделник ще започнат да проверяват за такива действия от Ваша страна и ще стане ужасно.

Затова Ви препоръчваме да спрете временно, докато се изясни ситуацията и се коригират някои точки в закона.

 

Целият закон можете да видите в  ДВ, бр. 62 от 27.07.2018 г., в сила от 28.01.2019 г., изм. и доп., бр. 13 от 12.02.2019 г., в сила от 28.01.2019 г., изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.

 

Стараем се да следим всички промени в закони и наредби, които касаят бензиностанциите, които имате и да Ви информираме своевременно за действия, които трябва да предприемете вие. Според този Закон имате 3 месеца да направите регистрация на обектите си в Министерство на икономиката. В рамките на следващата седмица ще „разчетем“ Закона, който отново няма тълкувание и ще Ви изпратим подробни инструкции какво да направите във връзка с тази регистрация!

 

 

 

гр.София                                                                                                                                      

26.07. 2019г.                                                   С уважение:Екипът на Парт Груп БГ

 

Ако Ви е харесала статията, ще Ви бъдем благодарни ако я споделите или да използвате бутоните отдолу. Посетете Нашата FACEBOOK страница за повече новини и информация.